Category: 詩詞歌賦

京師賦 0

京師賦

幽燕故地,紅朝新宮。

大禹所建,召公所封

連山海而騰峻嶺,控朔漠而起驕龍

坐北朝南,禦四海之波洶。

遊東幸西 ,收五嶽之靈鐘。

八方雲聚,九州祥集。

馳道通夷夏之境,旌旗布萬國之墉。

行人絡繹,館舍不空。

外臣朝闕,執雁表忠。

群賢薈萃,七彩如虹。

眾星輝映,八達若風。

虎[……]

閱讀全文